Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
1.1 DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE PRODUCTEN DIE AANGEBODEN WORDEN OP DEZE WEBSITE DOOR ENJOY,

VERTEGENWOORDIGD DOOR HILDE ERTRIJCKX

1.2 INDIEN U DEZE WEBSITE BEZOEKT OF ER EEN BESTELLING PLAATST BENT U OUDER DAN 18 JAAR EN GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

1.3 GEEN ENKELE ANDERE VOORWAARDE DAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS BINDEND.

1.4 WIJ GARANDEREN DAT HET GELEVERDE PRODUCT BEANTWOORDT AAN DE OVEREENKOMST  EN VOLDOET AAN DE IN HET AANBOD VERMELDE SPECIFICATIES.

1.5 GOEDEREN KUNNEN BINNEN DE 14 WERKDAGEN NA LEVERING OF AFHALING WORDEN OMGERUILD.

GOEDEREN, WAARVAN DE VERZEGELING IS VERBROKEN, WORDEN NIET TERUGGENOMEN.

2. ONZE GEGEVENS

ENJOY – HILDE ERTRIJCKX

1500 HALLE

ENJOYHALLE@SKYNET.BE

TEL. 0032 479 691564

BTW BE0894.404.930

3. VERSIE

OPGESTELD 15 APRIL 2014 – AANGEPAST 14 JULI 2016

4. LEVERING

4.1 IN HET KADER VAN DE REGELS VAN DE VERKOOP OP AFSTAND ZAL ENJOY BESTELLINGEN TENMINSTE BINNEN 14 DAGEN VERZENDEN.

INDIEN DIT NIET MOGELIJK IS (DOORDAT HET BESTELDE NIET OP VOORRAAD IS OF NIET MEER LEVERBAAR), OF ER IS OM ANDERE REDENEN VERTRAGING, OF EEN BESTELLING KAN NIET DAN WEL SLECHTS GEDEELTELIJK WORDEN UITGEVOERD, DAN ONTVANGT DE CONSUMENT BINNEN 14 DAGEN NA PLAATSING VAN DE BESTELLING BERICHT EN HEEFT HIJ IN DAT GEVAL HET RECHT DE BESTELLING ZONDER KOSTEN EN INGEBREKESTELLING TE ANNULEREN.

4.2 AAN DE LEVERINGSPLICHT VAN ENJOY ZAL, BEHOUDENS TEGENBEWIJS, ZIJN VOLDAAN ZODRA DE DOOR ENJOY GELEVERDE ZAKEN AAN DE AFNEMER ZIJN AANGEBODEN.

5. PRIJZEN

5.1 ALLE PRIJZEN OP DE SITE ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DRUK- EN ZETFOUTEN. VOOR DE GEVOLGEN VAN DRUK- EN ZETFOUTEN WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD.

5.2 ALLE PRIJZEN OP DE SITE ZIJN IN EURO’S EN INCLUSIEF BTW.

6. BETALING

6.1 ONLINE BETALEN KAN VIA PAYPAL OF PER BANKOVERSCHRIJVING. EEN BESTELLING WORDT BEHANDELD VAN ZODRA HET BEDRAG VAN HET ORDER IS ONTVANGEN.

7. VRACHTKOSTEN

VOOR BESTELLINGEN MET LEVERADRES IN BELGIË:
– BETAALT DE KLANT 5 € VERZENDKOSTEN

VOOR BESTELLINGEN MET LEVERADRES BUITEN BELGIË EN BINNEN EUROPA:
– BETAALT DE KLANT 8 € VERZENDKOSTEN

8. HERROEPINGSRECHT

8.1 VERWIJZEND NAAR HET ARTIKEL  VAN DE WET BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING, WORDT U – ZOALS VERMELD IN PUNT 1.5 VAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN – ER NOGMAALS DUIDELIJK AAN HERINNERD DAT U GEEN RECHT HEBT OM VAN UW AANKOOP AF TE ZIEN, NA HET VERBREKEN VAN DE VERZEGELING EN DIT OMWILLE VAN HYGIËNISCHE REDENEN EN HET HIERMEE SAMENHANGENDE ZEER PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE DOOR U BESTELDE GOEDEREN.

9. GEVENSBEHEER

9.1 INDIEN U EEN BESTELLING PLAATST BIJ ENJOY, DAN WORDEN UW GEGEVENS OPGENOMEN IN ONS KLANTENBESTAND. ENJOY HOUDT ZICH AAN DE WET PERSOONSREGISTRATIES EN ZAL UW GEGEVENS NIET VERSTREKKEN AAN DERDEN.

9.2 ENJOY RESPECTEERT DE PRIVACY VAN DE GEBRUIKERS VAN DE INTERNETSITE EN DRAAGT ZORG VOOR EEN VERTROUWELIJKE BEHANDELING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

10. GARANTIE EN CONFORMITEIT

10.1 ENJOY STAAT ER VOOR IN DAT DE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST, DE IN HET AANBOD VERMELDE SPECIFICATIES.

10.2 DE AFNEMER IS VERPLICHT DE GELEVERDE ZAKEN BIJ ONTVANGST ONMIDDELLIJK TE CONTROLEREN. INDIEN BLIJKT DAT DE AFGELEVERDE GOEDEREN VERKEERD OF INCOMPLEET ZIJN, DAN DIENT DE AFNEMER (ALVORENS OVER TE GAAN TOT TERUGZENDING) DEZE GEBREKEN ONMIDDELLIJK SCHRIFTELIJK TE MELDEN VIA MAIL ENJOYHALLE@SKYNET.BE EN DIT BINNEN 48 UREN NA LEVERING. TERUGZENDING VAN DE ZAKEN DIENT TE GESCHIEDEN IN DE ORIGINELE VERPAKKING (INCLUSIEF ACCESSOIRES EN BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE) EN ZICH IN NIEUWE STAAT TE BEVINDEN. INGEBRUIKNEMING NA VASTSTELLING VAN HET GEBREKE OF BESCHADIGING, DOET HET RECHT TOT TERUGZENDING GEHEEL VERVALLEN.

10.3 INDIEN KLACHTEN VAN DE AFNEMER DOOR ENJOY GEGROND WORDEN BEVONDEN, ZULLEN WIJ DE GELEVERDE ZAKEN KOSTELOOS VERVANGEN.

10.4 INDIEN ER GARANTIE LOOPT OP GOEDEREN STAAT DIT DUIDELIJK VERMELD IN DE EXTRA INFORMATIE VAN HET PRODUCT.

IN DIT GEVAL IS DE AFNEMER EVENEENS EERST VERPLICHT HET GEBREK TE MELDEN ALVORENS OVER TE GAAN TOT TERUGZENDING.

TERUGZENDING VAN DE ZAKEN DIENT EVENEENS TE GESCHIEDEN IN DE ORIGINELE VERPAKKING (INCLUSIEF ACCESSOIRES).

BIJ GEBREK AAN AANKOOPBEWIJS IS HET UITERAARD NIET MOGELIJK OM DE GARANTIE TE DOEN GELDEN.

NA AANKOMST BIJ ENJOY VAN UW DEFECTE GOEDEREN, WORDT U HET NIEUWE PRODUCT KOSTELOOS BEZORGD BINNEN DE 14 DAGEN.

11. OVEREENKOMST

11.1 EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN ENJOY KOMT TOT STAND NADAT EEN BESTELLINGSOPDRACHT DOOR ENJOY OP HAALBAARHEID IS BEOORDEELD.

11.2 ENJOY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ZONDER OPGAVE VAN REDENEN BESTELLINGEN OF OPDRACHTEN NIET TE ACCEPTEREN.

12. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

12.1 ALLE AFBEELDINGEN, FOTO’S, GEGEVENS BETREFFENDE GEWICHTEN, AFMETINGEN, KLEUREN, ETC. OP DE INTERNETSITE VAN ENJOY GELDEN SLECHTS BIJ BENADERING, ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN GEEN AANLEIDING ZIJN TOT SCHADEVERGOEDING OF ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.

13. OVERMACHT

13.1 ENJOY IS NIET AANSPRAKELIJK, INDIEN EN VOOR ZOVER HAAR VERBINTENISSEN NIET KUNNEN WORDEN NAGEKOMEN TEN GEVOLGE VAN OVERMACHT.

13.2 ONDER OVERMACHT WORDT VERSTAAN ELKE VREEMDE OORZAAK, ALSMEDE ELKE OMSTANDIGHEID, WELKE IN REDELIJKHEID NIET VOOR HAAR RISICO BEHOORT TE KOMEN. VERTRAGING BIJ OF WANPRESTATIE DOOR ONZE TOELEVERANCIERS, STORINGEN IN HET INTERNET, STORINGEN IN DE ELEKTRICITEIT, STORINGEN IN E-MAIL VERKEER, VERVOERSMOEILIJKHEDEN, WERKSTAKINGEN, OVERHEIDSMAATREGELEN, VERTRAGINGEN IN DE AANVOER , NALATIGHEDEN VAN LEVERANCIERS VAN ENJOY, ZIEKTE GELDEN UITDRUKKELIJK ALS OVERMACHT.

13.3 ENJOY BEHOUDT ZICH IN HET GEVAL VAN OVERMACHT HET RECHT VOOR HAAR VERPLICHTINGEN OP TE SCHORTEN EN IS TEVENS GERECHTIGD DE OVEREENKOMST GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ONTBINDEN,MITS TERUGBETALING VAN HET BETAALDE BEDRAG WELISWAAR. IN GEEN GEVAL IS ENJOY GEHOUDEN ENIGE BOETE OF SCHADEVERGOEDING TE BETALEN.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 ENJOY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ONTSTAAN DOOR VERKEERD AANWENDEN VAN DE PRODUCTEN. LEES VOOR HET GEBRUIK DE AANWIJZINGEN OP DE VERPAKKING EN/OF RAADPLEEG ONZE WEBSITE.

15. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

15.1 OP ALLE OVEREENKOMSTEN IS HET BELGISCH RECHT VAN TOEPASSING.

15.2 VAN GESCHILLEN, VOORTVLOEIENDE UIT EEN OVEREENKOMST TUSSEN ENJOY EN KOPER, WELKE NIET IN ONDERLING OVERLEG KUNNEN WORDEN OPGELOST, NEEMT DE BEVOEGDE RECHTER BINNEN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL KENNIS, MET UITZONDERING VAN DIE GESCHILLEN DIE BEHOREN TOT DE COMPETENTIE VAN DE KANTONRECHTER.